Behandelovereenkomst

Beste cliënt of ouder(s)/verzorger(s),

Op verzoek van de zorgverzekeringen wordt er met u als cliënt of als ouder(s)/verzorger(s) van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling. Wanneer de behandelovereenkomst niet ondertekend wordt, zal de logopedische behandeling niet kunnen starten.

Voor de intake hebben we nodig:
o De verwijzing van de verwijzer; huisarts, tandarts of specialist;
o Het pasje van de zorgverzekering van de te behandelen cliënt;
o Een geldig legitimatiebewijs van de te behandelen cliënt.

Indien u via de Directe Toegankelijkheid Logopedie komt, heeft u geen verwijzing van een arts nodig. Na het afnemen van de DTL-vragenlijst kan de logopedist alsnog concluderen dat een verwijzing van een verwijzer noodzakelijk is om de behandeling op te kunnen starten.
Wanneer er wijzigingen optreden in uw adres, contactgegevens of zorgverzekering dient u dit tijdig door te geven aan de behandelend logopedist.

Behandel- en oefenafspraken
De logopedische behandeling vindt plaats op afspraak. Een behandeling duurt maximaal 30 minuten (inclusief schriftelijk/mondeling evalueren en het maken van een nieuwe afspraken)
De behandelend logopedist heeft u uitleg gegeven m.b.t. de logopedische klacht waarvoor u/uw kind komt. U verplicht zich uw zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van uw probleem. De behandelduur en -frequentie, behandeldoel, en de prognose zijn met u besproken. U bent op de hoogte dat voor het succesvol afronden van de therapie regelmatig komen, het opvolgen van adviezen en regelmatig oefenen in de thuissituatie van belang zijn. De behandeling zal regelmatig met u geëvalueerd worden. In overleg met u wordt besloten of en hoe de behandeling wordt voortgezet, dan wel beëindigd.

Tijdens de behandelingen kan het zijn dat de logopedist video-, audio- en/of beeldmateriaal maakt van de behandelingen. Deze materialen worden aan het dossier van de cliënt toegevoegd en zullen de door de logopedist worden gebruikt als meetmoment en-/of studiemateriaal. Wanneer de logopedist video-, audio en/of beeldmateriaal wil gebruiken voor bijv. een cursus van de logopedist zelf of voor het geven van een cursus, wordt hier altijd schriftelijk toestemming voor gevraagd.

Voor ouders van kinderen tot 13 jaar geldt een aanwezigheidsplicht bij de behandeling van minimaal 50%.

Betalingsafspraken
Declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.
Bent u 18 jaar of ouder dan dient u rekening te houden met het jaarlijks verplichte eigen risico.

Behandelingen vinden plaats op afspraak en dienen bij verhindering 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden (ongeacht de reden) bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Voor afspraken op de maandag geldt dat deze uiterlijk vrijdags om 17.00 uur door u afgezegd moeten zijn.

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden (ongeacht de reden) bij u in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
De uitgebreide betalingsvoorwaarden vindt u op onze website.

Bereikbaarheid
Voor het maken, wijzigen en afzeggen van afspraken is de logopedische praktijk tijdens werkdagen bereikbaar van 08:00 – 19.00 uur. U krijgt dan iemand aan de lijn, of u kunt uw bericht inspreken op de voicemail. Ook kunt u altijd een bericht sturen via de email.

Privacy
Logopediepraktijk Hengelo stelt alles in het werk om te (blijven) voldoen aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook de privacyregeling op de website.
In verband met de privacy van de behandelaar mag tijdens de behandeling niet gefotografeerd of gefilmd worden zonder toestemming van de behandelaar.

Klachtenregeling
Mocht u ergens niet tevreden over zijn of een klacht hebben, dan kunt u daar altijd contact met ons over opnemen. Gelieve uw klacht gelijk kenbaar te maken aan de behandelend logopedist. Samen kunt u dan tot een oplossing komen. U kunt uw klacht ook schriftelijk aan ons toesturen of via de mail (info@logopedie-hengelo.nl).

Op grond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WGBO) is elke vrij gevestigde logopedist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten van cliënten.

Wij hanteren de klachtenregeling van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Deze vindt u op onze website.